Regulamin


Regulamin zakupów w  WIDE FORMAT

 1. Właścicielem jest Wide Format (zwanym dalej Sprzedającym).
 2. Sprzedający realizuje zamówienia na terenie Polski, a poza jej granicami za dodatkową opłatą.
 3. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

Rejestracja Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym przysłania na e-maila następujących danych: nazwa firmy, adres siedziby firmy, adres dostawy i do korespondencji, NIP, osoba kontaktowa i telefon.

Przyjęcie i realizacje zamówienia

 1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć przysłanie zamówienia na e-mail z podaniem danych jak w punkcie rejestracja Klienta.
 2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
 4. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
 5. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1-5 dni.
 6. Każda transakcja będzie potwierdzana fakturą VAT.
 7. Zamówienie zostanie niezwłocznie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.
 8. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail.

Gwarancja i reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 4. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Formy Płatności

Wide Format poza tradycyjną formą nabycia kserokopiarek proponuje Państwu korzystne rozwiązanie w postaci dzierżawy. Podczas okresu dzierżawy (12, 24 lub 36 m-cy):

–  Płacą Państwo tylko ryczałt i ponoszą koszty za rzeczywistą ilość wykonanych kopii;

– Rata dzierżawy jest niższa niż przy procedurze leasingowej, a formalności maksymalnie uproszczone;

– Nie ponoszą Państwo już żadnych dodatkowych kosztów obsługi urządzenia – to Wide Format serwisuje i dostarcza materiały eksploatacyjne – a wszystko w ramach umowy;

– Można określić dla Państwa firmy stały i przewidywalny comiesięczny koszt obsługi urządzenia;

– Otrzymują Państwo urządzenia z najnowszych linii produkcyjnych dostawców kopiarek;

– Urządzenia są dopasowane w swojej specyfikacji do potrzeb i wymagań Państwa biura;

– Oferowane urządzenia są wyposażone standardowo w funkcję kopiowania, drukowania i skanowania;

– Cena kopii jest niższa niż gdyby Państwo tradycyjnie użytkowali kopiarkę korzystając z serwisu i kupując materiały eksploatacyjne w miarę zużycia;